บริษัท สุภรัตน์คอมพิวเตอร์ จำกัด


บริษัท สุภรัตน์คอมพิวเตอร์ จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2537 ทะเบียนเลขที่ 0105537137011 สานักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 123, 125 ถนนสิรินธร แขวงบางบาหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2881 9292 (-8) หมายเลขโทรสาร 0 2881 9299 

วิสัยทัศน์ของบริษัท

   วิสัยทัศน์ของบริษัท คือ การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถตอบสนองความต้องการใช้งานของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยี่ที่ทันสมัย คุ้มค่าแก่การลงทุน และช่วยประหยัดเงินตราต่างประเทศในเศรษฐกิจมหภาค

คณะกรรมการของบริษัท
1. นายประเสริฐ เขมรัตน์ วุฒิ น.บ.,น.บ.ท.,น.ม. (จุฬาฯ)
2. นางสุภาภรณ์ เขมรัตน์ วุฒิ บช.บ.

บริษัทในเครือ
   บริษัทที่อยู่ในเครือเดียวกัน ได้แก่ บริษัท สุภรัตน์มอเตอร์ จำกัด ทำธุรกิจทางด้านการค้าปลีก ค้าส่ง และส่งออกรถจักรยานยนต์ รวมทั้งศูนย์บริการซ่อมและจำหน่ายอะไหล่รถจักรยานยนต์ทุกประเภท

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
1. โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป – Modern Business Accounting (MBA)
2. โปรแกรมซื้อ-ขาย สินค้าโชว์รูม – Motor Car System (MCS)
3. โปรแกรมเช่าซื้อ ลีสซิ่ง ไฟแนนซ์ – Hire Purchase System (HPS)
4. โปรแกรมบริหารอะไหล่ ศูนย์บริการ – Parts and Service System (PSS)
5. โปรแกรมทะเบียน ประกันภัย พรบ. – Register and Insurance System (RIS)
6. โปรแกรมรถเช่าระยะสั้น – Automobile Rental System (ARS)