Modern Business Software

ช่วยบริหารงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยโปรแกรมที่ครอบคลุมงานบัญชี ซื้อ ขาย เช่าซื้อ เช่า ยานยนต์ จัดการอะไหล่ ศูนย์บริการ และงานทะเบียน ประกันภัย พรบ.

Modern Business Software (MBS) ประกอบด้วยโมดุลต่างๆ

          การบริหารธุรกิจขององค์กรในยุคปัจจุบัน ย่อมต้องการความรวดเร็วและก้าวหน้าเพื่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรให้มากที่สุด บจ.สุภรัตน์คอมพิวเตอร์ (SCC) จึงได้พัฒนาซอฟแวร์ Modern Business Software(MBS) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการองค์กรให้เหมาะสมกับธุรกิจ

          MBS เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย ช่วยในการจัดการบริหารธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ทุกประเภท การให้เช่าซื้อ งานทะเบียน พรบ.และประกันภัย รวมทั้งจัดการงานด้านการเงิน-บัญชี งบการเงิน โดยทุกโปรแกรมในระบบของ MBS จะเชื่อมข้อมูลกับระบบบัญชีโดยอัตโนมัติ ทำให้ท่านสามารถบริหารจัดการงานในองค์กรและดูแลผลประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ระบบ MBS จะทำให้ท่านได้รับประโยชน์ โดยมีตัวอย่างดังนี้

               - ช่วยลดเวลาและการทำงานซ้ำซ้อน

               - ระบบมีความง่ายต่อการใช้งานและบริหารจัดการ

               - สามารถดูข้อมูลแบบ Real-time

               - สามารถปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับธุรกิจตามความต้องการของลูกค้า

               - ระบบสามารถขยายตามการเติบโตของธุรกิจ

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Modern Business Accounting (MBA)

เป็นระบบงานที่รองรับงานจากฟังก์ชั่นต่างๆ ของโปรแกรม MBS ทั้งหมด โดยมีรูปแบบการลงบัญชีทั้งแบบ Periodic Inventory และแบบ Perpetual Inventory ให้เลือกใช้งาน พร้อมทั้งมีผังบัญชีที่เป็นมาตรฐานไว้ในระบบ ซึ่งมีรายละเอียดงานคร่าวๆ ดังนี้

       - งานข้อมูลต่างๆ เช่น

               : ข้อมูลเจ้าหนี้-ข้อมูลลูกหนี้ ซึ่งข้อมูลเจ้าหนี้และลูกหนี้บางส่วนจะมาจากโปรแกรมต่างๆ ด้วย

               : ข้อมูลรูปแบบการลงบัญชี ในระบบงานมีรูปแบบการลงบัญชีพร้อมใช้งานอยู่แล้ว แต่สามารถปรับแก้ไขได้ตามความเหมาะสม

       - งานเกี่ยวกับบัญชี เช่น

               : งานเช็ค ช่วยในการทำรายการเช็คจ่าย พิมพ์เช็ค และรายการเช็ครับ ซึ่งจะมีขั้นตอนของการควบคุมเช็ค เช่น การนำเช็คฝาก เปลี่ยนเช็ค

               : งานสินทรัพย์ (Fixed Assets) สร้างรายละเอียดสินทรัพย์ คำนวณค่าเสื่อมราคา การเปลี่ยนแปลงราคาซาก

               : งานรายวันทั่วไป เป็นส่วนงานที่ลงรายการบัญชีในแต่ละวัน งานเอกสาร ทำรายการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปิดงวดบัญชี

       - รายงานต่างๆ เช่น รายงานบัญชีแยกประเภท งบทดลอง งบดุล งบกำไร-ขาดทุน รายงานรายละเอียดเจ้าหนี้-ลูกหนี้ รายงานเกี่ยวกับสินทรัพย์ และรายงานภาษี เป็นต้น

โปรแกรมซื้อ ขายสินค้า โชว์รูม Motor Car System (MCS)

เพื่อใช้คุมงานเกี่ยวกับสินค้ายานยนต์ทุกประเภท ควบคุมการจัดซื้อ การขาย และเชื่อมข้อมูลไปยังโปรแกรมบัญชีโดยอัตโนมัติ ซึ่งโปรแกรมได้มีรูปแบบการทำงานต่างๆดังนี้

       - จัดเก็บข้อมูลลูกค้า สามารถดึงข้อมูลจากบัตรประชาชนโดยใช้เครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด จัดเก็บข้อมูลผู้จำหน่าย ข้อมูลสินค้า ข้อมูลรายการของแถม ฯลฯ

       - กำหนดรูปแบบการนำเข้าข้อมูลสินค้า (ไฟล์ excel) เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับสินค้าจำนวนมาก ทำให้ลดความผิดพลาดในการคีย์ข้อมูลเลขเครื่อง/เลขถังของสินค้า

       - สั่งซื้อ-รับเข้า การรับเข้า โปรแกรมรองรับการรับเข้าสินค้าและสินทรัพย์ โดยสินค้าจะมีสถานะ สินค้าใหม่ และสินค้ามือสอง ซึ่งธุรกิจของรถมือสองระบบสามารถพิมพ์ฉลากติดหน้ารถได้ และการรับสินทรัพย์สามารถรับเข้าเหมือนการรับสินค้า และรับเข้าแบบมีสัญญา(เมื่อทำการซื้อผ่านไฟแนนซ์)

       - ควบคุมรายละเอียดสัญญาที่ทำการซื้อผ่านไฟแนนซ์ รองรับการผ่อนชำระแบบบอลลูน รวมทั้งคุมการชำระเงินค่างวด

       - รองรับการรับเข้าสินค้าจากต่างประเทศ โดยมีการบันทึกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ค่าธรรมเนียมการผ่านพิธีการ ค่าอากรขาเข้า เป็นต้น

       - งานเอกสารการซื้อ เช่น ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งจำหน่าย ใบเพิ่มหนี้/ใบลดหนี้ รวมทั้งการชำระเงินให้กับผู้จำหน่าย

       - งานขาย ระบบมีการจัดการงานตั้งแต่การจองและรับมัดจำสินค้า การมัดจำป้ายแดง การขายประกอบด้วย ขายเงินสด ขายส่ง ขายส่งไฟแนนซ์ ซึ่งงานการขาย สามารถเลือกรายการของแถมและขายสินค้าจากโปรแกรมบริหารอะไหล่ ศูนย์บริการ (PSS) นอกจากนี้ระบบได้จัดสรรงานเพื่อช่วยให้ฝ่ายคุมสินค้าสามารถจัดโควต้าและจัดคิวสินค้าให้กับฝ่ายขายได้

       - การเงินและบัญชี ระบบมีงานด้านการรับชำระเงินจากลูกค้า การออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ออกใบเพิ่มหนี้/ใบลดหนี้

       - งานเกี่ยวกับรายรับอื่นๆ เช่น ค่าส่งสริมการขาย หรือค่าอื่นๆที่นอกเหนือจากการขายสินค้า

       - ธุรกิจที่มีสาขา ระบบมีการทำงานเกี่ยวกับการโอนสินค้าระหว่างสาขา ทำให้สามารถตรวจสอบการเคลื่อนไหวของสินค้าได้

       - รายงานต่างๆ

               : รายงานเพื่อผู้บริหารสำหรับตรวจสอบยอดขายสินค้า

               : รายงานการจัดซื้อ เช่น รายงานการรับเข้า รายงานยอดหนี้ค้างชำระ ฯลฯ

               : รายงานการขาย เช่น รายงานยอดขายรวม รายงานยอดหนี้ค้างรับ รายงานสรุปยอดขายรวม รายงานเพื่อตรวจสอบการขาย ฯลฯ

               : รายงานการเงิน เช่น รายงานการรับเงิน รายงานสรุปยอดรับเงินสด ฯลฯ

               : รายงานเกี่ยวกับการบริหารสินค้า เช่น รายงานสินค้าคงเหลือ รายงานการเคลื่อนไหวสินค้า รายงานการโอนสินค้า ฯลฯ

               : รายงานภาษี เช่น รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย รายงานกำไรขั้นต้น รายงานรับ-จ่ายสินค้า ฯลฯ

โปรแกรมเช่าซื้อ ลิสซิ่ง ไฟแนนซ์ Hire Purchase System (HPS)

สามารถรองรับงานได้ 2 แบบ คือ การให้เช่าซื้อสินค้า และการให้เช่าสินทรัพย์ ข้อมูลจะเชื่อมเข้ากับโปรแกรมบัญชีอัตโนมัติ ซึ่งมีการจัดการงานต่างๆ ดังนี้

         - จัดเก็บข้อมูลลูกค้า สามารถดึงข้อมูลจากระบบ MCS ได้ และดึงข้อมูลจากบัตรประชาชน (ใช้เครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด)  จะได้รูปภาพของผู้ถือบัตรเก็บเข้าระบบด้วย ฐานข้อมูลของลูกค้าระบบจัดเก็บที่อยู่ ตามบัตรประชาชน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และที่อยู่ปัจจุบัน

         - การกำหนดอัตราดอกเบี้ยค่างวด และรับรู้ดอกผลเช่าซื้อตามจริง การให้ส่วนลด การคิดเบี้ยปรับล่าช้า(แบบอัตราคงที่ และแบบใช้ MRR) รองรับการปรับเปลี่ยนอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม

         - งานสัญญา จะแยกตามประเภทของสัญญา คือ

                 : สัญญาให้เช่าซื้อ ระบบมีการควบคุมดูแลงานตั้งแต่คำขอทำสัญญา การ ทำสัญญา ซึ่งจะสร้างตารางการผ่อนชำระให้ทั้งแบบรายเดือน รายวัน รายสัปดาห์ และมีการคำนวณรับรู้ดอกผลเช่าซื้อแบบลดต้นลดดอก(Internal Rate of Return : IRR)ให้อัตโนมัติ เก็บภาพประกอบสัญญา รวมทั้งดูข้อมูลการติดต่อได้ ซึ่งการทำสัญญาจะเชื่อมข้อมูลสินค้าจากระบบ MCS และสินค้าจากระบบ PSS สามารถทำสัญญาโดยมีสินค้ามากกว่าหนึ่งรายการได้

                 : สัญญาให้เช่า เป็นการควบคุมงานการให้เช่ารถยนต์แบบสัญญาเช่าระยะยาว ซึ่งระบบจะมีขั้นตอนงานเกี่ยวกับการให้เช่า เช่น การเสนอราคา การยืนยันราคาจากลูกค้า การตรวจสภาพก่อนทำสัญญา การทำสัญญาให้เช่า การทำใบแจ้งหนี้/ใบวางบิล เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีงานบริการดูแลลูกค้า เช่น Call Center เพื่อให้บริการติดต่อหลังการเช่า การจัดรถทดแทนเมื่อรถยนต์ที่ลูกค้าเช่ามีปัญหา ฯลฯ

         - บัญชีและการเงิน โปรแกรมมีระบบตรวจสอบการออกใบกำกับภาษีค่างวดตาม DUE เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการออกใบกำกับภาษี  และมีการรับชำระเงินดาวน์/ค่างวด รับชำระเบี้ยปรับล่าช้า รับชำระเงินเมื่อลูกค้าต้องการปิดสัญญาก่อนกำหนดและตรงกำหนด

         - การดำเนินการอื่นๆ เช่น ออกจดหมายติดตามหนี้(แบบรายสัญญาและเป็นล็อต) เลื่อนกำหนดชำระ บอกเลิกสัญญา/ตั้งหนี้หลังบอกเลิกสัญญา ยึดสินค้า ฟ้อง ตัดหนี้สูญ

         - งานด้านอื่นๆ เช่น

                 : สอบถามข้อมูลสัญญา จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานเมื่อลูกค้าต้องการทราบรายละเอียดสัญญาที่ผูกพันกับบริษัท เช่น การค้างชำระงวด ส่วนลด เบี้ยปรับล่าช้า ยอดการปิดสัญญา เป็นต้น

                 : ทำใบแจ้งหนี้สัญญาที่ใกล้ถึงกำหนดชำระ จะออกเป็นรูปแบบของจดหมายแจ้งหนี้หรือเป็นรูปแบบของใบนำฝากก็ได้  โดยจะมีข้อมูลสัญญา งวดที่ชำระแล้ว และงวดที่ใกล้ถึงกำหนดชำระ

                 : รายรับอื่นๆ สามารถทำรายการเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ลูกค้าต้องชำระนอกเหนือจากในสัญญา เช่น ค่าติดตามทวงถาม ค่าดำเนินการอื่นๆ เป็นต้น

         - รายงานต่างๆ

                 : รายงานที่เกี่ยวกับสัญญา เช่น รายงานการทำสัญญาใหม่ รายงานสรุปการให้เช่าซื้อ ฯลฯ

                 : รายงานการให้เช่า เช่น รายงานสัญญาเช่า รายงานจากงาน Call Center รายงานเกี่ยวการจัดรถทดแทน รายงานการแจ้งหนี้และวางบิล ฯลฯ

                 : รายงานเกี่ยวกับลูกหนี้ เช่น รายงานค่างวดค้างชำระ รายงานลูกหนี้ประจำเดือน รายงานลูกหนี้คงเหลือ รายงานสรุปผลจัดเก็บ รายงานรายละเอียดอายุลูกหนี้ ฯลฯ

                 : รายงานการเงิน เช่น รายงานการรับเงินประจำวัน รายงานการรับเงินรวม (จากทุกโปรแกรม) รายงานดอกผลเช่าซื้อและภาษีรอตัด(ตามการรับเงิน) ฯลฯ

                 : รายงานภาษี เช่น รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย รายงานดอกผลเช่าซื้อประจำเดือน ฯลฯ

โปรแกรมอะไหล่ ศูนย์บริการ Parts and Service System (PSS)

เป็นระบบงานที่ช่วยในการควบคุมการสั่งซื้อ การขาย และงานบริการ โดยเชื่อมข้อมูลเข้ากับโปรแกรมรบัญชีอัตโนมัติ ซึ่งมีการจัดการงานต่างๆ ดังนี้

         - จัดเก็บข้อมูลลูกค้า สามารถดึงข้อมูลจาก MCS และ HPS ได้ และดึงข้อมูลจากบัตรประชาชน (ใช้เครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด) ซึ่งในข้อมูลลูกค้าสามารถกำหนดประเภทลูกค้า การให้เปอร์เซ็นต์ส่วนลดค่าอะไหล่

         - ข้อมูลสินค้า เป็นการสร้างข้อมูลของอะไหล่ เพื่อใช้ในการสั่งซื้อ-รับเข้า การขายงานซ่อมในศูนย์บริการ ฐานข้อมูลอะไหล่เป็นปัจจัยสำคัญของระบบงานนี้ จึงมีการกำหนดค่าในตัวอะไหล่แต่ละรายการ เช่น ราคาขาย ส่วนลด สถานะของอะไหล่ สถานที่เก็บ และการกำหนด Min-Max Stock รวมทั้งสามารถตรวจสอบการเคลื่อนไหวของสินค้า  ประวัติการซื้อ-ขายของสินค้าแต่ละรายการ ทั้งหมดนี้จะถูกแสดงอยูในรายละเอียดของอะไหล่แต่ละรายการ ทำให้สะดวกในการดูข้อมูล นอกจากนี้ยังสามารถสร้างบาร์โค้ตของสินค้าได้ (โดยเชื่อมเข้ากับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ต)

         - ข้อมูลงานขาย ในระบบมีการขายหลายประเภท ซึ่งการขายบางประเภทจำเป็นต้องสร้างเป็นข้อมูลเพื่อสะดวกในการใช้งาน เช่น การขายโปรโมชั่น ขาย Campaign หรือการขายคูปอง

         - ข้อมูลงานบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับฝ่ายบริการ จึงต้องมีการสร้างฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น

                 : ข้อมูลประเภทการซ่อม ได้แก่ ตรวจเช็คก่อนส่งมอบ ซ่อมอุบัติเหตุ ตรวจ-เช็คระยะ ซึ่งประเภทต่างๆเหล่านี้ ช่วยในการประมวลผลแสดงข้อมูลในรายงานของฝ่ายบริการ

                 : ข้อมูลรายการที่สั่งซ่อม เป็นการสร้างข้อมูลการเช็คระยะตามระยะทางของการใช้งานของรถแต่ละรุ่น และสร้างรายการที่ต้องสั่งซ่อม รวมทั้งอัตราค่าบริการของงานที่ซ่อมหรือเปลี่ยน

         - งานสั่งซื้อ การสั่งซื้อระบบมีทั้งแบบใช้สูตร ABC ในการคำนวณหรือจะคำนวณจากการเคลื่อนไหวของสินค้า และสามารถทำการส่งงานไปซ่อมภายนอกเพื่อคุมงานฝ่ายบริการที่มีการส่งอะไหล่ไปซ่อมภายนอก ช่วยลดข้อผิดพลาดไม่ให้ปิด JOB งานบริการโดยไม่ได้รวมงานส่งซ่อมภายนอก

         - งานรับเข้า ระบบสามารถเลือกการรับเข้าโดยอ้างถึงการสั่งซื้อหรือไม่อ้างการสั่งซื้อก็ได้ และรองรับการรับเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ที่มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวภาษีอากร ค่าใช้จ่ายผ่านพิธีการ หรือค่าอื่นๆ ระบบได้สร้างเมนูเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายเหล่านี้โดยจะนำไปคำนวณรวมเป็นต้นทุนของสินค้าในแต่ละชิ้น

         - งานขาย ระบบได้แยกการขายออกเป็น การขายปลีก ขายส่ง ขายโปรโมชั่น รวมทั้งรับการสั่งซื้อจากลูกค้า โดยการขายปลีกและขายส่งสามารถทำการขายตามใบสั่งซื้อจากลูกค้าได้ เอกสารจากหน้าการขายระบบสามารถรองรับจัดในรูปแบบของสลิปเล็กเพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์สลิปเล็ก ซึ่งมีจำหน่ายให้กับลูกค้าที่สนใจอุปกรณ์เสริมต่างๆ ของทางสุภรัตน์ฯ

         - ศูนย์บริการ แยกงานออกเป็นสองส่วน คือ

                 : งานซ่อมสินค้าภายใน รองรับการเปิด Job ซ่อมสินค้าโดยดึงข้อมูลมาจากระบบ MCS และดึงข้อมูลการติดต่อจากงาน Call Center ของระบบ HPS ซึ่งถ้าดึงสินค้าจาก MCS มาทำการซ่อมใน Job ซ่อมภายใน เมื่อปิด Job ราคาค่าซ่อมจะไปรวมเป็นต้นทุนของสินค้าในระบบ MCS อัตโนมัติ ส่วนงานจาก Call Center เป็นงานเพื่อเปิด Job ซ่อมรถให้เช่า

                 : งานบริการ เป็นการเปิด Job งานซ่อมรถที่ลูกค้านำมาซ่อม หรือออกซ่อมนอกสถานที่ ซึ่งระบบจะจัดเก็บข้อมูลรถที่เข้าซ่อมแต่ละคัน ประวัติการซ่อม การเบิก-คืนอะไหล่ระหว่างซ่อม รวมทั้งการให้บริการซ่อมนอกสถานที่ โดยมีการจัดคิวงานให้กับทีมช่าง เพื่อช่วยการควบคุมงาน ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการออกนอกสถานที่ ทั้งนี้ระบบยังมีหน้าเมนูเพื่อควบคุมการจัดคิวงานที่ลูกค้านำรถเข้ามาใช้บริการซ่อมยังบริษัทของท่านด้วย

         - บัญชีและการเงิน เป็นการควบคุมงานด้านการจ่ายค่าสินค้า การรับเงินจากลูกค้าทั้งจากการขายและจากงานบริการ รวมถึงงานการรับเอกสารใบกำกับภาษี งานการออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ(สามารถจัดรูปแบบเป็นสลิปเล็กได้) ออกใบกำกับภาษีอย่างเต็ม

         - งานด้านอื่นๆ เช่น การบันทึกการตรวจนับสินค้า ซึ่งเป็นขั้นตอนงานสำหรับการนับสต็อคสินค้าที่มีอยู่ในบริษัท โดยระบบจะมีอุปกรณ์เสริมคือเครื่องนับสต็อค เพื่อใช้ร่วมกับฟังชั่นก์งานการนับสต็อค

         - รายงานต่างๆ ระบบได้จัดสรรรายงานเพื่อให้ท่านสามารถนำมาตรวจสอบ และควบคุมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น

                 : รายงานสำหรับผู้บริหาร เช่น รายงานยอดขายสินค้า รายงานการสั่งซ่อม ซึ่งรายงานสำหรับผู้บริหารนี้จะแสดงผลในรูปแบบของ Pivot ทำให้ท่านสะดวกในการนำรายงานไปจัดสรรข้อมูลต่อไปได้ทั้งในรูปแบบของกราฟ หรือ excel

                 : รายงานการจัดซื้อ เช่น รายงานสรุปยอดซื้อ รายงานสินค้าค้างรับ รายงานยอดหนี้ค้างชำระ

                 : รายงานการขาย เช่น รายงานยอดขายสินค้า รายงานจัดอันดับยอดขายสินค้า รายงานการรับเงิน รายงานใบกำกับภาษีขาย รายงานสินค้าค้างส่ง ฯลฯ

                 : รายงานการบริการ เช่น รายงานประวัติการซ่อม รายงานการปิด Job รายงานการทำงานของช่าง รายงานวิเคราะห์งานบริการ รายงานการบริการนอกสถานที่ ฯลฯ

                 : รายงานการบริหารสินค้า เช่น รายงานสินค้าคงเหลือ รายงาน Stock Card รายตัว/สรุป Stock Card รายงานสถิติการขาย รายงานสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว ฯลฯ

โปรแกรมทะเบียน ประกันภัย พรบ. Register and Insurance System (RIS)

เป็นระบบเพื่อใช้ควบคุมงานที่ต้องส่งไปดำเนินการกับขนส่งในการจดทะเบียน ต่อภาษี งานพรบ. และงานประกันภัย สำหรับยานยนต์ทุกประเภท ช่วยให้การบริการให้กับลูกค้าเกี่ยวกับงานทะเบียนเกิดความคล่องตัวและรวดเร็วมากขึ้น โดยงานทั้งหมดจะเชื่อมข้อมูลเข้ากับโปรแกรมบัญชีอัตโนมัติ ซึ่งมีการจัดการงานในระบบ ดังนี้

         - งานจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลค่าบริการต่างๆ ข้อมูลประเภทการใช้รถ ข้อมูลในการทำใบเสนอราคาการทำประกันภัย ได้แก่ ประเภทความคุ้มครอง ลักษณะรถ

         - ดำเนินการงานต่างๆ เป็นการบันทึกงานที่ได้รับจากลูกค้า ทั้งเรื่องงานทะเบียน งานพรบ. งานประกันภัย งานตรวจสภาพรถ ซึ่งงานต่างๆเหล่านี้ จะถูกจัดสรรไว้เพื่อควบคุมรายละเอียดงาน การเงิน และเอกสารต่างๆ เช่น

                 : งานทะเบียน ระบบจะมีขั้นตอนตั้งแต่ การเก็บข้อมูลรายละเอียดของยานยนต์แต่ละประเภท สามารถคีย์ข้อมูลเองหรือใช้การดึงข้อมูลจากระบบ MCS และ HPS โดยรถที่ถูกทำการบันทึกขายหรือนำไปทำสัญญาเช่าซื้อแล้วจะถูกจัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในงานระบบ RIS ได้โดยไม่ต้องทำการคีย์ข้อมูลใหม่ นอกจากนั้นระบบยังมีขั้นตอนการจัดการงานทะเบียนทั้งเรื่องการต่อภาษี การดำเนินการอื่นๆ ที่ขนส่ง เช่น การโอน แจ้งย้าย การขอเล่มคู่มือทะบียนใหม่ เป็นต้น

                 : การรับเรื่องเพื่อดำเนินงานต่างๆ ได้แก่ จดทะเบียน ต่อภาษี โอน แจ้งย้าย เป็นต้น

                 : การจัดการส่งเรื่อง-รับเรื่องเพื่อดำเนินการกับขนส่ง เป็นการจัดสรรงานที่รับจากลูกค้า และเอกสารพร้อมดำเนินการไปขนส่ง เพื่อทำรายการส่งเรื่อง ซึ่งระบบจะมีรายละเอียดงานของรถแต่ละคัน และสามารถทำรายการยืมเงินเพื่อใช้ในการดำเนินการของรถแต่ละคันได้ และเมื่องานต่างๆ ที่ส่งไปยังขนส่งเสร็จแล้วก็ต้องทำการบันทึกเข้าระบบเพื่อเก็บข้อมูลว่างานใดเสร็จโดยมีค่าใช้จ่ายจริงเท่าไร มีเอกสารใดบ้างที่ได้รับกลับมา เป็นการคุมรายละเอียดของทั้งด้านเอกสารและการเงินด้วย

                 : ส่งเอกสารให้ลูกค้า ระบบจะมีการเก็บข้อมูลเอกสารที่เสร็จจากขนส่งและนำส่งให้ลูกค้าโดยมีช่องทางการส่ง เช่น ไปรษณีย์ หรือลูกค้ารับเอง และเอกสารใดที่ยังไม่ได้จัดส่งให้กับลูกค้า

                 : งาน พรบ.และประกันภัย ระบบมีการจัดเก็บข้อมูลเลขที่กรมธรรม์ และค่า พรบ.+ประกันภัย ตามข้อมูลของแต่ละบริษัทประกันภัย หากยานยนต์นั้นเป็นสินทรัพย์ ก็จะมีงานที่ต้องเก็บข้อมูลรายละเอียดของกรมธรรม์ เช่น ทุนประกัน เบี้ยประกัน เพื่อนำไปคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายในระบบบัญชี

         - งานการเงินและบัญชี ควบคุมงานด้านรับชำระเงินจากลูกค้า การจ่ายเงินค่า พรบ.และประกันภัยให้กับบริษัทต่างๆ และการออกใบกำกับภาษี

         - รายงานต่างๆ เช่น รายงานประวัติการติดต่อของลูกค้า รายงานลูกค้าถึงกำหนดต่อทะเบียน ประกันภัย และใบอนุญาตประกอบการ รายงานการรับชำระเงิน รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย รายงานเงินรับฝากค้างชำระ เป็นต้น

โปรแกรมรถเช่าระยะสั้น Automobile Rental System (ARS)

เพื่อใช้ควบคุมงานการให้เช่ารถยนต์โดยทำสัญญาเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ซึ่งการให้บริการเช่ารถยนต์เป็นธุรกิจหนึ่งที่เหมาะกับการให้บริการได้ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกในการท่องเที่ยวหรือการติดต่อธุรกิจ ซึ่งระบบงานทั้งหมดจะเชื่อมข้อมูลเข้ากับโปรแกรมบัญชีอัตโนมัติ และมีรายละเอียดการทำงานคร่าวๆ ดังนี้

         - งานจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น

                 : ข้อมูลลูกค้า จัดเก็บรายละเอียดลูกค้าโดยการคีย์ข้อมูล หรือใช้เครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด ข้อมูลรายละเอียดเพื่อออกใบกำกับภาษี

                 : ข้อมูลสินค้าและงานอื่นๆ เช่น ประเภท ยี่ห้อ รุ่น เป็นต้น ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราค่าเช่าของรถยนต์แต่ละรุ่น ข้อมูลรายการอุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น ที่นั่งเด็ก ประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น พร้อมกำหนดอัตราค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ และอัตราค่าบริการอื่นๆ เพื่อนำไปใช้ในการทำสัญญาเช่า รวมไปถึงข้อมูลประเภทบัตรเครดิตพร้อมอัตราค่าธรรมเนียม

         - งานสัญญา สามารถรองรับลูกค้าแบบเป็นบุคคลธรรมดา โดยระบบจะมีขั้นตอนงานตั้งแต่การจอง การทำสัญญา แต่หากเป็นองค์กรที่ต้องทำการเสนอราคาก่อน ระบบก็มีการทำเสนอราคา การยืนยันการเสนอราคา-ยืนยันการเช่า และมีกระบวนการตรวจสอบสภาพรถก่อนส่งมอบและหลังรับรถคืน ซึ่งขั้นตอนการทำสัญญาจะช่วยคุมเรื่องการเงินของหน้าเคาน์เตอร์ให้เช่าได้เป็นอย่างดี เพราะระบบจะรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น ทำให้ปลอดภัยเรื่องเงินสดที่พนักงานต้องเป็นผู้รับ และการตัดวงเงินเครดิตเพื่อประกันรถหาย

         - งานบัญชีและการเงิน เมื่อการรับเงินหน้าสัญญาเป็นบัตรเครดิต ทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องการค้างค่าเช่า เพราะธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตต่างๆ จะทำการโอนเงินเข้าบัญชีตามที่ท่านได้ Due กับธนาคารไว้ ดังนั้นงานบัญชีและการเงินจึงเป็นเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับ การแจ้งหนี้ วางบิล ออกใบกำกับภาษี ตัดลูกหนี้บัตรเครดิต และการรับชำระเงิน(ตามใบแจ้งหนี้)

         - รายงานต่างๆ เช่น รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย รายงานตรวจสอบรายได้จากสัญญาเช่า รายงานตรวจสอบรถเช่าใกล้หมดสัญญา ฯลฯ