รายงานผู้บริหารบนเว็บ ( Executive Report )

แสดงรายงานสำหรับผู้บริหารบนเว็บไซต์ผ่านมือถือ โน๊ตบุ๊ค และแท็บเล็ต

รายงานผู้บริหารบนเว็บ
(Executive Report)

          รายงานผู้บริหารบนเว็บ เป็นรายงานที่เชื่อมโยงข้อมูลมาจากโปรแกรมการทำงานต่างๆของสุภรัตน์ฯ ทั้งโปรแกรมขายรถ โปรแกรมซื้อขายอะไหล่ โปรแกรมเช่าซื้อ โปรแกรมทะเบียน พรบ.และประกันภัย และโปรแกรมบัญชี ของแต่ละโปรแกรมที่ธุรกิจของท่านใช้งานอยู่ แล้วนำมาประมวลผลเพื่อแสดงข้อมูลเป็นกราฟรูปแบบต่างๆ รวมถึงตารางข้อมูลเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน โดยรายงานนี้พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริหารที่ต้องการรับรู้ความเคลื่อนไหวของสินค้า รายได้ และรายจ่าย ขณะที่ท่านไม่อยู่ในสถานประกอบการหรือใช้ประกอบการวิเคราะห์ธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้ท่านทราบข้อมูลการซื้อขายสินค้า รายรับและรายจ่าย ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน โดยสามารถเรียกดูรายงานตามเงื่อนไขของเวลา และสาขาที่ท่านต้องการดูรายงาน

          ปัจจุบันรายงานนี้มีให้ท่านเลือกใช้ได้ 12 รายงานดังนี้

1. รายงานสรุปกำไรขั้นต้น เป็นรายงานที่แสดงกราฟเปรียบเทียบยอดต้นทุน รายได้ และกำไรจากแต่ละโปรแกรมสุภรัตน์ที่ท่านใช้งานอยู่ โดยกำไรเป็นยอดรายได้จากการขายสินค้าที่หักต้นทุนแล้ว ซึ่งต้นทุนในที่นี้นอกจากราคาทุนสินค้าแล้ว ยังรวมถึงต้นทุนของแถม ต้นทุนการขายสินค้าอื่นๆ จ่ายเงินให้ผู้แนะนำ ค่าคอมมิชชั่น ต้นทุนการจดทะเทียบ+พรบ. ซึ่งท่านสามารถเลือกช่วงเวลาเพื่อดูรายงานเป็น รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี  
2. รายงานการรับรถเข้า รายงานนี้แสดงให้เห็นในรูปแบบของตารางข้อมูลเพื่อให้ท่านสามารถดูรายละเอียดข้อมูลรถที่รับเข้าแต่ละคันได้สะดวก โดยจะแบ่งข้อมูลแยกแต่ละสาขาของธุรกิจท่าน แล้วจำแนกตามผู้จำหน่ายแต่ละรายเพื่อแสดงรายการรถแต่ละคันด้วยข้อมูลยี่ห้อ รุ่น แบบ สี จำนวนที่รับเข้า และราคาทุนสินค้า
3. รายงานสินค้าคงเหลือ เป็นรายงานที่เชื่อมโยงข้อมูลสินค้าคงเหลือมาจากโปรแกรมขายรถเท่านั้น โดยรายการรถที่แสดงจะแสดงข้อมูลตามวันที่ ณ ปัจจุบัน หรือ ณ วันที่ผู้ใช้งานเลือก เพื่อแสดงข้อมูลจำแนกตามยี่ห้อ รุ่น แบบ สี สาขาที่รถอยู่ ยอดคงเหลือ ยอดจอง และราคาทุน ทั้งนี้ท่านสามารถคลิ้กรายการรถแต่ละคันเพื่อดูสถานที่เก็บ หมายเลขตัวถัง และอายุของสินค้าตั้งแต่วันที่มีการรับเข้า
4. รายงานสรุปยอดขายรถรวม รายงานนี้เชื่อมโยงข้อมูลมาจากโปรแกรมขายรถเช่นกัน ท่านสามารถเลือกช่วงวันที่ที่ต้องการดูรายงาน และเลือกเงื่อนไขประเภทการขายรถ เช่น ขายปลีก ขายส่ง ขายส่งไฟแนนท์ เป็นต้น รายงานจะแบ่งข้อมูลแต่ละสาขา แล้วแสดงรายละเอียดรถที่ขายแต่ละคันพร้อมราคาขายสินค้า
5. รายงานรับขายรถสะสม เป็นการสรุปยอดรับและขายรถรวม ณ วันที่ที่ผู้ใช้งานต้องการเรียกดู โดยแสดงยอดรับของวันที่นั้นๆ ,ยอดรับสะสม, ยอดขายในวันนั้นแบ่งตามประเภทการขาย เช่น ขายปลีก ขายส่ง ขายส่งไฟแนนท์ เป็นต้น, ยอดขายสะสม และยอดคงเหลือ
6. อันดับรุ่นรถขายดี รายงานนี้แสดงผลในรูปแบบของกราฟด้วยการจัดอันดับรุ่นรถที่มีจำนวนขายสูงสุด 10 อันดับแรกในแต่ละช่วงเวลาทั้ง รายสัปดาห์ รายเดือน รายปี สำหรับรายเดือน และรายปีนั้นผู้ใช้งานสามารถเลือกเดือนและปีที่ต้องการดูย้อนหลังได้ โดยแท่งกราฟจะแสดงจำนวนที่ขายคู่กับยอดคงเหลือของสินค้าแต่ละรุ่น เพื่อช่วยให้ท่านประเมินการสั่งซื้อสินค้าได้ ทั้งนี้รายการรถแต่ละรุ่นท่านสามารถคลิ้กเลือกเพื่อดูแนวโน้มการขายของรถรุ่นนั้นๆ ซึ่งจะกล่าวถึงในรายงานต่อไป
7. รายงานแนวโน้มการขาย เป็นรายงานที่เชื่อมมาจากรายงานอันดับรุ่นรถขายดี เพื่อให้ท่านมองเห็นแนวโน้มการขายของรถรุ่นที่ท่านเลือกดูได้ชัดเจน จึงแสดงในรูปแบบของกราฟเส้น เพื่อเห็นเทรนด์การเพิ่มขึ้น หรือลดลงจากช่วงเวลาก่อนหน้าถึงปัจจุบัน เพื่อช่วยให้ท่านสามารถคาดการณ์ยอดขายรถที่จะเกิดขึ้นต่อไป และประกอบการตัดสินใจในการสั้งซื้อสินค้าเข้ามาจำหน่าย
8. รายงานยอดขายของพนักงาน แสดงประสิทธิภาพการขายของพนักงานแต่ละคน โดยรายงานแสดงข้อมูลในรูปแบบของกราฟเส้นเปรียบเทียบการขายของพนักงานทุกคนในระยะเวลา 1 ปี ท่านจะมองเห็นเส้นกราฟเชื่อมโยงกันแต่ละเดือนในปีนั้นๆ และสามารถเลือกเงื่อนไขเพื่อดูการขายได้จาก 2 โปรแกรม คือ 1.การขายในโปรแกรมขายรถ พร้อมระบุเงื่อนไขว่าจะดูตาม ยอดขายของจำนวนรถที่ขายได้, ยอดขายตามราคาขายหรือ กำไรที่ได้จากการขาย 2.การขายในโปรแกรมขายอะไหล่ พร้อมระบุเงื่อนไขว่าจะดูตาม ยอดขายตามราคาขายหรือ กำไรที่ได้จากการขาย
9. รายงานสรุปรับเงินรวม แสดงยอดรับเงินที่มีการบันทึกผ่านโปรแกรมของสุภรัตน์ฯ ทุกตัวที่ท่านใช้งานในช่วงเวลาที่ผู้ใช้งานเรียกดู โดยจะแสดงข้อมูลตามรูปแบบการรับเงินทั้งเงินสด เงินโอน เช็ค บัตรเครดิต แสดงยอดหักเงินอื่นๆ ทั้งนี้ยอดรับเงินดังกล่าวท่านสามารถเลือกเงิ่อนไขได้ว่ายอดเงินที่แสดงรวมถึงการคืนเงินมัดจำด้วยหรือไม่
10. รายงานศูนย์บริการ แสดงสัดส่วนประเภทการซ่อมที่เกิดขึ้นเมื่อมีการเปิดงานซ่อม โดยรายงานนี้แสดงในรูปแบบของกราฟวงกลม ตามประเภทการซ่อมที่มีอยู่ในโปรแกรมขายอะไหล่และศูนย์บริการ เช่น งานซ่อมทั่วไป, งานตรวจเช็คสินค้าก่อนส่งมอบ, งานซ่อมเช็คระยะ, งานซ่อมรถอุบัติเหตุของบริษัทประกัน เป็นต้น
11. รายงานรับ-จ่ายเงินสด เพื่อให้ท่านเห็นการรับ-จ่ายของเงินสดในธุรกิจของท่าน รายงานนี้แสดงผลเป็นกราฟแท่งแสดงการรับเงินสด,การจ่ายเงินสด และส่วนต่างของเงินสดที่เหลือเมื่อหักการจ่ายออกจากรับแล้วในแต่ละวัน หรือแต่ละเดือนตามเงื่อนไขที่ท่านเลือกดูเป็นรายเดือนหรือรายปี

12. รายงานรับ-จ่ายเงินทุกระบบ แสดงรายรับและรายจ่ายของแต่ละโปรแกรมที่ท่านใช้งานไม่ว่าจะเป็นการรับ/จ่ายด้วยเงินสด เงินโอน เช็คและบัตรเครดิต

12.1 โปรแกรมขายรถ ในส่วนของรายรับจะประกอบด้วยรับเงินมัดจำ เงินดาวน์ รับชำระเงิน และรายได้อื่นๆ และมีรายจ่ายจากการวางเงินมัดจำ ชำระเงินค่างวด(กรณีซื้อสินค้ามีสัญญา) คืนเงินมัดจำลูกค้า ชำระเงินให้ผู้แนะนำ ชำระเงินให้ผู้จำหน่าย

12.2 โปรแกรมเช่าซื้อ แสดงรายรับจากค่างวด และรายจ่ายจากการชำระเงินให้ผู้แนะนำ, ชำระเงินให้ผู้จำหน่าย, ชำระเงินค่าคอมมิชชั่นให้ผู้จำหน่าย และบันทึกชำระค่าใช้จ่าย

12.3 โปรแกรมขายอะไหล่และศูนย์บริการ เป็นรายรับจากการขายอะไหล่+บริการและรับเงินมัดจำ ส่วนรายจ่ายจากการชำระเงินให้ผู้จำหน่ายและคืนเงินมัดจำลูกค้า

12.4 โปรแกรมทะเบียน พรบ. และประกันภัย กราฟจะแสดงข้อมูลรายรับจากการรับเงินรับฝากค่าดำเนินการทางทะเบียน พรบ. ประกันภัย และแสดงรายจ่ายที่เกิดจากการชำระเงินค่าดำเนินการ การให้ยืมเงินแก่ผู้ดำเนินการ และการชำระเงินรับฝากค่าพรบ.-ประกันภัย

12.5 โปรแกรมบัญชี แสดงรายรับที่เกิดจากฝั่งลูกหนี้ และแสดงรายจ่ายที่เกิดในส่วนของเจ้าหนี้

 

 

 

13. รายงานการจองสินค้า แสดงรายละเอียดการจองสินค้า โดยสามารถเลือกเงื่อนไขแต่ละสาขา ช่วงวันที่จอง สถานะการจอง ลูกค้ายังไม่ได้รับ/รับสินค้าครบแล้ว รายงานมีให้เลือกการแสดงข้อมูลตามชื่อพนักงานที่รับจอง หรือยี่ห้อ รุ่นสินค้า